REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§. Laatimispäivä 4.6.2018.


REKISTERINPITÄJÄ

Kroppa Remppa ( Osteopaatti Sari Hakasaari)

Vanha Tapanilantie 88, 00730 Helsinki

Puhelin: 050 5368135

Sähköposti: sarihakasaari(at)msn.com

Kotisivut: www.sarihakasaari.fi


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sari Hakasaari, osteopaatti

Vanha Tapanilantie 88, 00730 Helsinki

Puhelin: 050 5368135

Sähköposti: sarihakasaari(at)msn.com


REKISTERIN NIMI

Osteopaatti Sari Hakasaari potilasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Potilaiden kliininen tutkiminen, haastattelu ja hoidon suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta.

Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tarvittavien laskutuspalveluiden toteuttaminen. 

Potilaiden informoiminen muuttuneista tai uudistetuista palveluista.

Mainostaminen Kroppa Rempan omaan käyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Potilasrekisteri muodostuu potilaiden antamista perustiedoista (nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen potilaan huoltaja) sekä mahdollisista lähetteistä ja lausunnoista.

Potilaan ilmoittavat tiedot.

Annetuista hoidoista kirjatut tiedot.

Muista terveydenhuoltolaitoksista hankitut tiedot (Huom. potilaan suostumus).


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Potilastiedot ovat salassapidettäviä. Henkilökunnalla on ehdoton salassapitovelvollisuus kaikkeen potilasta koskevaan tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan potilaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyissä tilanteissa edellyttää. Mikäli potilas itse ei kykene arvioimaan suostumuksensa antamista, sen voi antaa hänen laillinen edustajansa tai holhooja.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Potilastietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Suurin osa potilastiedoista on sähköisenä versiona, mutta ei yhteydessä internettiin ja pieni osa potilastiedoista on manuaalisena. Ne ovat valvonnan alaisina tietokoneella tai asiakaskansioissa ja ne säilytetään lukollisessa hoitohuoneessa.